Υπό προϋποθέσεις η άμεση διάθεση μελιού στον καταναλωτή

Υπό προϋποθέσεις η άμεση διάθεση μελιού στον καταναλωτή

Εγκριση από τη ΔΑΟΚ της περιοχής τους θα πρέπει να λάβουν οι μελισσοκόμοι, που θα προμηθεύουν απευθείας στον καταναλωτή μικρές ποσότητες μελιού. Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή της απόφασης που δίνει πλέον το πράσινο φως στην άμεση διάθεση μελιού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού, μπορούν να διαθέτουν το μέλι:

  • Άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
  • Στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.

Σημειώνεται ότι μπορούν να προμηθεύουν μέχρι 10 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας 1.200 κιλών μελιού, ενώ απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Καταχώριση

Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Το επόμενο βήμα αφορά την καταχώρισή τους στο μητρώο φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας.

Για την καταχώριση, ο μελισσοκόμος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
  2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.
  3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγείται η απόφαση καταχώρισης.

Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΑΑΤ, πριν από την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρισης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου.

Οι ΔΑΟΚ τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο υπηρεσία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας καταρτίζουν αρχεία σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση μελιού, την απολύμανση και την καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού, τη συντήρηση του εξοπλισμού, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες θεραπευτικές αγωγές που παρέχονται στα ζώα, τις ημερομηνίες χορήγησης και τις περιόδους παύσης χορήγησης, τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε δείγματα μελιού και τυχόν σχετικές εκθέσεις ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές. Τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται για πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του μελιού.

Ασφάλεια και υγιεινή Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, αν και εξαιρούνται από την εφαρμογή του συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP, εντούτοις είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Για παράδειγμα, οφείλουν να:Εφαρμόζουν ορθούς κανόνες μεταφοράς, χειρισμού και αποθήκευσης, ώστε να μην αλλοιώνεται ουσιαστικά η φύση του μελιού.Διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων χώρων:εκτέλεσης εργασιών που συνδέονται αποκλειστικά με τη συλλογή και τον χειρισμό μελιούφύλαξης εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή και τον χειρισμό μελιούγαποθήκευσης του μελιού, των υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Επισήμανση

Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου. Σύμφωνα, όμως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.

πηγή: www.ypaithros.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.