Απαραίτητα δικαιολογητικά για Μελισσοκομικό Εργαστήριο Τυποποίησης Μελιού

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Μελισσοκομικό Εργαστήριο Τυποποίησης Μελιού

Η μικρή τυποποιητική μονάδα μελιού, όπως και κάθε μικρό εργαστήριο τροφίμων, για να λειτουργήσει νόμιμα θα πρέπει να της χορηγηθεί Αδεια Ιδρυσης, Λειτουργίας και Αριθμός Εγκρισης. Τις άδειες εκδίδουν οι Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχίες). Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μικρής τυποποιητικής μονάδας μελιού εκδίδεται από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικίας Περιφερειακής Ενότητας.

Η άδεια χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας.

Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται πρώτα και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά τη βεβαίωση καταλληλότητας από το τμήμα Κτηνιατρικής της αρμόδιας διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Σημειώνουμε ότι με τον όρο μικρό εργαστήριο τυποποίησης μελιού, αναφερόμαστε σε εργαστήριο τροφίμων το οποίο είναι ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ με ΙΣΧΥ <22KW. Τα μικρά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW και θερμική μέχρι 50 kW θεωρούνται χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις.

Για την έκδοση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέρθηκε, είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από εξέταση της αίτησης (συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά).:

Απαραίτητα δικαιολογητικά για απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μικρού εργαστήριου τυποποίησης μελιού χαμηλής όχλησης & ισχύς <22kw από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε.

 • Χρήση γης της εγκατάστασης (Πολεοδομία οικείου δήμου).
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Τοπογραφικό
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.
 • Ειδική Δήλωση (Συμπληρωμένη).
 • Βεβαίωση Χρήσεων Γης (Πολεοδομία οικείου δήμου)
 • Οικοδομική άδεια.

Σημειώνουμε ότι η μικρή τυποποιητική μελισσοκομική επιχείρηση υποχρεούται σε έκδοση «τεχνικής άδειας εγκατάστασης» και στη συνέχεια «τεχνικής άδειας λειτουργίας». Ομως, λόγω της μικρής μηχανολογικής ισχύος <22KW δίνεται «θεώρηση ειδικής δήλωσης για απαλλαγή από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας». Η θεώρηση αυτή δίνεται από της Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Η άδεια ίδρυσης, από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, χορηγείται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ύστερα από εξέταση της αίτησης (η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων και εισήγηση του τμήματος Κτηνιατρικής.

Μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο ενδιαφερόμενος επανέρχεται με νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Η αίτηση εξετάζεται από την παραπάνω τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων, η οποία πραγματοποιεί αυτοψία στην εγκατάσταση και στη συνέχεια γνωμοδοτεί αποφασίζοντας για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας.

Μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Κτηνιατρική Αρχή της Π.Ε. υποβάλλει τον φάκελο στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργείας μικρού εργαστήριου τυποποίησης μελιού χαμηλής όχλησης & ισχύς <22kw από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε.

Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης (διατίθεται από την Υπηρεσία). Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας του αιτούντος, το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων εάν υπάρχει, τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τοπογραφικό οικοπέδου 1:500 και 1:5000 ή 1:10000.
 • Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. ?Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, με μνεία στη δυναμικότητα και την απαρίθμηση των μηχανημάτων και της τοποθέτησής τους στον χώρο.
 • Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στις γραμμές παραγωγής και στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.
 • Μελέτη και εφαρμογή συστήματος HACCP.
 • Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
 • Άδεια διάθεσης λυμάτων (Μέσα στη μελέτη).
 • Βεβαίωση χρήσης χώρου (από πολεοδομία).
 • Θετική εισηγητική έκθεση τριμελούς επιτροπής.

Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού αριθμού της εγκατάστασης που δίνεται από τον ΕΦΕΤ.

πηγή: www.e-boss.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.